CASE - testprojekt i applikationer

Avantherm deltar i ett flertal testprojekt där olika produkter utvärderas i olika applikationer. De flesta testprojekten sker i samarbete med potentiella kunder där ambitionen är att ersätta befintliga fossila vätskor mot Avantherms produkter. Avantherm är också involverade i bredare projekt och studier som delfinansieras genom olika offentliga och industriella program. Samtliga testprojekt genererar användbara data som ger oss en större förståelse för hur användandet av Avantherms produkter kan optimeras i olika applikationer och därigenom skapa effektiviseringar och kostnadsbesparingar åt användarna.

Skogsmaskiner

Test av Avantherms kylvätska i skogsmaskiner för användning inom skogsbruket.

TIll testprojekt 1

Spårvagnar

Test av Avantherms värmeöverföringsvätskor i spårvagnar för användning i HVAC-system.

TIll testprojekt 2

CASE 1 – Skogsmaskiner

Projektinformation

Projektet med skogsmaskiner inleddes under 2015 tillsammans med svenska skogsbruket och är delfinansierat av Vinnova. Syftet med projektet är att mäta prestandan under drift, det vill säga hur bra Avantherms kylvätska leder värme och kyla i en skogsmaskinsmotor med tillhörande hytt. Projektet ska också kartlägga de besparingar som kan förväntas genom att byta existerande medium (glykol) till Avantherms produkt, genom till exempel minskad korrosion och slitage, längre hållbarhet, färre driftstopp och lägre bränsleförbrukning.

Miljöeffekterna utvärderas även med avseende på minskade utsläpp av växthusgaser och andra luftföroreningar, minskad toxicitet, ökad bionedbrytbarhet och förbättrad arbetsmiljö jämfört med existerande medium, samt på vilket sätt detta bidrar till bolagens hållbarhetsstrategier.

Projektresultat

Projektet inleddes under år 2015 och kommer att pågå cirka 18 mån och avrapporteras under slutet av år 2016. Målet med projektet är att kunna erbjuda skogsbruket en möjlighet att ersätta de fossila glykolprodukter som nu används i skogsmaskiner med Avantherms fossilfria vätskor. Genom att byta till en vätska som är mer skonsam mot skogsmaskinerna och dess olika delar får man även en kostnadsbesparing i form av minskat underhåll.

CASE 2 – Spårvagnar

Avantherm-tram-helsinki

Projektinformation

Projektet med spårvagnar utfördes i Helsingfors under 2015 i samarbete med det finska bolaget Lumikko. Lumikko arbetar bland annat med HVAC-anläggningar för kollektivtrafik och försvarsindustrin samt med kylanläggningar åt ett flertal andra industrigrenar. Projektet avsåg användning av Avantherms produkter i ett antal spårvagnar. Eftersom spårvagnarna är miljöanpassade vilket innebar att man även ville använda fossilfria vätskor i HVAC-systemet.

Syftet med testprojektet var att utvärdera Avantherms värmeöverföringsvätskor som bärare av den värme som indirekt genereras från bromsarna på en spårvagn. Denna bromsenergi ville Lumikko återvinna och transportera till själva spårvagnarna via HVAC-systemet. Lumikko ville också studera om samma vätska även klarar av att skydda vid kalla temperaturer, ner till cirka -35°C.

Projektet skulle även utvärdera de besparingar som kunde förväntas genom att byta existerande medium (glykol) till Avantherms produkt med avseende på minskad korrosion och slitage, längre hållbarhet och färre driftstopp.

Projektresultat

Projektet slutfördes under 2015 med ett mycket lyckat resultat. Avantherms värmeöverföringsvätskor ansågs mer effektiva än den propylenglykol som tidigare använts. Värmeöverföringen som Avantherms vätskor skapade var mer än tillräcklig, och det förbättrade skyddet vid låga temperaturer har eliminerat tidigare problem vid kyla, såsom förhöjd viskositet och flödesstopp eller tröghet i HVAC-systemet. Avantherms värmeöverföringsvätskor har nu installerats i ett flertal spårvagnar i Helsingfors med ett lyckat resultat och samarbetet med Lumikko kommer utökas de närmaste åren.

Kontakta oss

Försäljning

Om ni är intresserad av att veta mer om våra produkter eller vill komma i kontakt med en säljare, ber vi er mejla till sales@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Forskning och Utveckling

Om ni har några frågor angående Avantherms forskning & utveckling eller vill komma i kontakt med vår utvecklingsansvarige, ber vi er mejla till development@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Distributörer

Om ni har några frågor avseende Avantherms distribution eller är intresserade av att bli distributör för Avantherm, ber vi er mejla till distribution@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.

Teknik

Om ni har några tekniska frågor avseende Avantherms produkter eller om ni behöver handledning vid användning av våra produkter, ber vi er mejla till technology@avantherm.com så kontaktar vi er snarast.